Dolda fel vid fastighetsköp: En omfattande guide om konsekvenser och hur man undviker dem

0 Comments

Dolda fel: Definition och betydelse

Dolda fel är brister eller skador på en fastighet som inte är synlig vid en normal besiktning och som varken köparen eller säljaren känner till vid överlåtelsen. Dessa fel kan inkludera allt från konstruktionsfel, fuktproblem, felaktigt utförda renoveringar till skadade installationer. Att förstå innebörden av dolda fel och hur man kan undvika problem är avgörande för att minimera riskerna vid fastighetsköp.

Konsekvenser av att köpa en fastighet med dolda fel

Att köpa en fastighet med dolda fel kan få både ekonomiska och juridiska konsekvenser. Några av de vanligaste konsekvenserna är:

 1. Ökade kostnader: Att åtgärda dolda fel kan vara kostsamt, och köparen kan behöva investera en betydande summa pengar för att få fastigheten i gott skick.
 2. Försäkringsproblem: Om det upptäcks dolda fel kan det påverka fastighetens försäkringsskydd och i vissa fall leda till att försäkringspremien höjs eller att försäkringsbolaget vägrar att täcka vissa skador.
 3. Juridiska tvister: Om köparen anser att säljaren har dolt felaktig information eller varit försumlig kan det leda till juridiska tvister och eventuellt skadeståndsanspråk.

Ansvar och rättigheter vid dolda fel

När det gäller dolda fel är det viktigt att känna till både köparens och säljarens ansvar och rättigheter. I Sverige regleras detta i Jordabalken, som styr överlåtelse av fastigheter.

Säljarens ansvar

Säljaren är ansvarig för att informera köparen om alla kända fel och brister i fastigheten. Om säljaren inte uppfyller detta ansvar kan köparen ha rätt till skadestånd. Säljaren har dock inte ansvar för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning.

Köparens ansvar

Köparen har ett så kallat undersökningsplikt, vilket innebär att köparen är skyldig att undersöka fastigheten noggrant innan köpet genomförs. Om köparen inte uppfyller sin undersökningsplikt kan säljaren inte hållas ansvarig för dolda fel som köparen borde ha upptäckt.

Undvik problem med dolda fel: Rekommendationer

För att minimera risken för problem med dolda fel rekommenderar vi följande:

 1. Anlita en professionell besiktningsman: En besiktningsman kan genomföra en noggrann och objektiv besiktning av fastigheten och identifiera eventuella dolda fel.
 2. Läs igenom besiktningsprotokollet noggrant: Se till att du förstår alla detaljer i besiktningsprotokollet och ställ frågor om något är oklart.
 3. Överväg en dolda fel-försäkring: En sådan försäkring kan ge ekonomiskt skydd om dolda fel upptäcks efter köpet.
 1. Kommunicera öppet med säljaren: Ha en öppen dialog med säljaren om eventuella problem och försäkra dig om att ni båda är överens om hur dessa ska hanteras.

Exempel på dolda fel och åtgärder

Här är några exempel på dolda fel och hur du kan åtgärda dem:

 1. Fuktproblem: Om det finns tecken på fukt i källaren eller vinden kan det vara en indikation på dolda fel. Åtgärder kan innebära dränering, fuktspärr eller ventilationssystem.
 2. Konstruktionsfel: Om fastigheten har konstruktionsfel kan det krävas omfattande reparationer. Det är viktigt att anlita en expert som kan bedöma problemets omfattning och föreslå lämpliga åtgärder.
 3. Felaktigt utförda renoveringar: Om tidigare renoveringar utförts felaktigt kan det leda till ytterligare problem. Det kan bli nödvändigt att rätta till dessa problem och genomföra ny renovering.
 4. Skadade installationer: Om el-, vatten- eller avloppsinstallationer är skadade eller inte uppfyller gällande standarder kan det krävas omfattande reparationer eller utbyte av systemen.

Slutsats

Att köpa en fastighet med dolda fel kan innebära både ekonomiska och juridiska konsekvenser. Det är viktigt att förstå vad dolda fel i t.ex. bostadsrätt innebär, vilka ansvar och rättigheter både köpare och säljare har samt hur man undviker problem med dolda fel. Genom att anlita en professionell besiktningsman, läsa igenom besiktningsprotokollet noggrant, överväga en dolda fel-försäkring och kommunicera öppet med säljaren kan du minimera risken för problem och säkerställa en lyckad fastighetsaffär.